Wizyt:
Dzisiaj: 8Wszystkich: 191588

Alkoholik - instrukcja obsługi - Głowacz Ewelina, Reisch-Klose Jolanta, Druga Strona

Współuzależnienie

Alkoholik instrukcja obsługi
Alkoholik instrukcja obsługi
niedostępny
Ocena:2.38, Głosów:87

 

NOWE WYDANIE : 2020 z listem od autorki.

Książka, napisana przez Jolantę Reisch-​Klose i Ewelinę Głowacz — dwie biel­szczanki, które postanow­iły pokazać, że alko­holizm to nie prob­lem stereo­ty­powego pijaczka spod budki z piwem, ale może dotknąć osoby dobrze zara­bi­a­jące i sytuowane, które prze­cież kom­plet­nie nie pasują do społecznego wiz­erunku alko­ho­lika… Książka to też dosłownie „instrukcja obsługi”. Jak ma sobie poradzić part­nerka alko­ho­lika? Czego nie powinna robić, a co wręcz musi? Jak nie zwar­i­ować, równocześnie kocha­jąc alko­ho­lika i cier­piąc przez jego problem?


Ilość stron: 272
Oprawa: miękka

 

SPIS TREŚCI:

 • Dedykacja
 • Zamiast wstępu Dla kogo jest ta książka?
 • Rozdział 1 Gdzie jest mój puzzel?
 • Rozdział 2 Czym jest choroba alkoholowa?
 • Rozdział 3 Satelita na orbicie, czyli o mechanizmach uzależnienia
 • Rozdział 4 Codzienne funkcjonowanie alkoholika
 • Rozdział 5 W pogotowiu – codzienne życie z uzależnionym
 • Rozdział 6 „Bo mój mąż…” O funkcjonowaniu kobiety współuzależnionej
 • Rozdział 7 W stronę zdrowienia
 • Rozdział 8 Historie wzięte (jak najbardziej) z życia
 • Rozdział 9 W stronę zachodzącego słońca – życie po terapii
 • Zamiast epilogu Dla przestraszonych
 • Pożegnanie
 • Przypisy

 

O AUTORKACH: oby­d­wie przeprowadz­iły się do Bielska-​Białej ponad dwa lata temu. Jedna zaj­mowała się lecze­niem uza­leżnionych od alko­holu oraz poma­gała małżeńst­wom w kon­flik­cie. Druga pisała… książki dla dzieci. Niestety, jedna z nich nie doczekała momentu, aż książka jej współau­torstwa pojawi się w pol­s­kich księ­gar­ni­ach. Poszła do szpi­tala na zabieg, kos­me­ty­czny wydawałoby się. Nie wró­ciła, osie­ro­ca­jąc 11-​letniego syna i wielu przyjaciół.

Jolanta Reisch-​Klose — dzi­en­nikarka pra­sowa i radiowa, lau­re­atka ogólnopol­s­kich nagród branżowych. Dłu­go­let­nia redak­torka Pol­skiego Radia Opole. Pub­likowała także w prasie ogólnopol­skiej (Pol­ska The Times), lokalnej (Nowa Try­buna Opol­ska) oraz w pol­sko­języ­cznej prasie w Wielkiej Bry­tanii (Pol­ish Express, Goniec Pol­ski, Link – Pol­ska). Autorka książek dla dzieci, min; Ćma Beatka szuka mamy, Przy­gody kro­pelki Amelki, KONIE, Suita na cztery kopyta. Absol­wen­tka dzi­en­nikarstwa na Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Katow­icach. Aktu­al­nie kon­tynu­uje edukację na stu­di­ach pody­plo­mowych (Studium Literacko-​Artystyczne, tzw. Szkoła Pis­arzy) na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim. Inic­ja­torka biel­s­kich Biz­ne­sowych Spotkań Śniadan­iowych. Dzi­ałaczka orga­ni­za­cji pozarzą­dowych (Fun­dacja Lunita, Sto­warzyszanie Wolna Szkoła Waldorfska).

Ewelina Głowacz (1974 – 2012) — psychoterapeutka sys­te­mowa, cer­ty­fikowana spec­jal­istka ter­apii uza­leżnień. Absol­wen­tka (tytuł mag­is­tra) Uni­w­er­sytetu Śląskiego (Wydział Ped­a­gogiki i Psy­chologii). Ukończyła pon­adto: Stu­diom Pomocy Psy­cho­log­icznej oraz studium Ter­apii Uza­leżnień w Insty­tu­cie Psy­chologii Zdrowia w Warsza­wie, kurs zas­tosowa­nia ustaw­ień sys­te­mowych w psy­choter­apii indy­wid­u­al­nej i grupowej akredy­towany przez Pol­skie Towarzystwo Ustaw­ień Sys­te­mowych oraz Między­nar­o­dowy Kurs Mis­tr­zowski Ustaw­ień Sys­te­mowych prowad­zony przez Berta Hellingera. W psy­choter­apii od 1995 r, najpierw jako ter­apeuta uza­leżnień a od 2003 r. jako ter­apeuta psy­choter­apii sys­te­mowej i indy­wid­u­al­nej. Prowadz­iła w Bielsku-​Białej, w Żorach i w Ryb­niku pry­watny gabi­net psy­choter­apii indy­wid­u­al­nej i małżeńskiej.