Wizyt:
Dzisiaj: 8Wszystkich: 191588

Darmowe Ebooki Psychologiczne

 • bezpłatny ebook
  bezpłatny ebook
 • bezpłatny ebook
  bezpłatny ebook
 • bezpłatny ebook
  bezpłatny ebook
 • bezpłatny ebook
  bezpłatny ebook
 • bezpłatny ebook
  bezpłatny ebook
 • bezpłatny ebook
  bezpłatny ebook
 • bezpłatny ebook
  bezpłatny ebook
 • bezpłatny ebook
  bezpłatny ebook
 • bezpłatny ebook
  bezpłatny ebook
 • bezpłatny ebook
  bezpłatny ebook
 • bezpłatny psyche ebook
  bezpłatny psyche ebook
 • bezpłatny psyche ebook
  bezpłatny psyche ebook
 • bezpłatny psyche ebook
  bezpłatny psyche ebook
 • bezpłatny psyche ebook
  bezpłatny psyche ebook

Przedstawiamy ciekawą listę bezpłatnie dostępnych książek elektronicznych pomocnych w psychoterapii.


NAŁOGOWA MIŁOŚĆ - czym jest i jak się z niej wyzwolić


Czym miłość nie jest? Jak odróżnić związek toksyczny od nietoksycznego? Na czym polega uzależnienie i dlaczego uzależniamy się? Co przeszkadza, a co pomaga w wyjściu z uzależnienia od „trudnego” mężczyzny? W jaki sposób poradzić sobie z chorą miłością? Pełna przykładów z życia, świetna książka w prosty sposób naświetla skomplikowane problemy uczuciowej zależności, pogrążającej wiele kobiet w układach, z góry skazanych na niepowodzenie i brak szczęścia.

Autor: Herzyk Eugenia
Wydawnictwo:Świat Książki 2011
Ilość stron: 200
Forma: ebook PDF

"Jedna z najważniejszych książek w moim życiu. Dotknęła bardzo ważnego problemu w moich damsko-męskich relacjach. Pozwala zrozumieć co i jak działa, dlaczego nie działa, przyjrzeć się sobie i zobaczyć, że szczęśliwa relacja z mężczyzną jest możliwa, jeśli uleczymy własne bolące miejsca w duszy.. Polecam najmocniej - kobietom i mężczyznom. K." - recenzja czytelniczki.

 

ROZWINĄĆ SKRZYDŁA - nie tylko o dorosłych dzieciach alkoholików


Towarzyszy im lęk, niepokój, poczucie niskiej wartości, silna potrzeba potwierdzenia siebie.
Wynika to z tego, że od rodziców otrzymywali sprzeczne komunikaty, nie czuli ich ciepła i wsparcia, bo gdzieś u podstaw ich matce i ojcu brakowało miłości. Około 40 proc. dorosłych Polaków można zaliczyć do grupy dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Do tego dochodzi kilkanaście procent mających podobne objawy jak żyjący w rodzinach z problemem alkoholowym, tyle że wywołał je rozwód bądź brak ojca lub matki. Zresztą tu nie można operować tylko procentami, to za każdym razem inne doświadczenie, wielka tajemnica cierpienia...

- Zachęcam gorąco do zapoznania się z tymi treściami. Mam nadzieję, że choć trochę będą one wsparciem dla tych, którzy zechcą je przeczytać, przynosząc im promyk nadziei.

Autor: Grzegorz Polok
Wydawnictwo: Kaga Druk Katowice 2014
Ilość stron: 112
Forma: ebook PDF / audiobook MP3

PSYCHOTERAPIA PO LUDZKU.

Prak­tyczny prze­wod­nik dla osób zain­te­re­so­wa­nych psy­cho­te­ra­pią, który w przy­stępny i rze­czowy spo­sób pro­wa­dzi czy­tel­nika przez formy pomocy psy­cho­lo­gicz­nej, rodzaje psy­cho­te­ra­pii, a także uka­zuje to, co z tera­pią jest zwią­zane – osobę psy­cho­te­ra­peuty oraz bar­dzo istotną kwe­stię sze­roko poję­tych gra­nic w kon­tak­cie psy­cho­te­ra­peu­tycz­nym. Prze­czy­tamy też wywiady z 8 tera­peu­tami, któ­rzy repre­zen­tują 8 róż­nych podejść w psychoterapii.

Autorki porad­nika we wpro­wa­dze­niu piszą: Psychoterapia wzbu­dza różne emo­cje, nie­kiedy skrajne: od zachwytu po potę­pie­nie, od cynicz­nej nie­wiary po nadzieję w magiczną moc. Zda­jemy sobie sprawę, że za więk­szo­ścią emo­cji stoi po pro­stu brak wie­dzy i spo­łeczne fał­szywe wyobra­że­nia. Psy­cho­te­ra­peuci rzadko opo­wia­dają o tera­pii, a fil­mowcy nader czę­sto two­rzą jej obraz mający nie­wiele wspól­nego z rze­czy­wi­sto­ścią. Krok w psy­cho­te­ra­pię nie jest kro­kiem łatwym i jeśli się na niego zde­cy­du­jesz, to natu­ralny spo­sób wej­dziesz do gabi­netu tera­peuty pod jedną ręką z Lękiem, a pod drugą – z Odwagą. Czy­tel­niku, nie chcemy  Ci ode­brać  żad­nego z tych uczuć. Chcemy jedy­nie oświe­tlić Ci drogę, gdy będziesz wybie­rał wła­ściwe drzwi.

Praca Zbiorowa INTRO, Wrocław 2011
Stron: 132
Forma: ebook PDF

 

ROZWÓD I CO DALEJ?


Rozwód często prowadzi do ograniczenia lub utraty kontaktu z tym rodzicem, który nie mieszka z dzieckiem na stałe. W naszej rzeczywistości jest nim najczęściej (z różnych powodów) ojciec. Jak zadbać o dziecko, które do prawidłowego rozwoju potrzebuje zarówno matki, jak i ojca? Co zrobić, żeby rozstanie rodziców przebiegło z jak najmniejsza szkodą dla dziecka? Jak porozumieć się w kwestii dalszej wspólnej nad nim opieki, gdy targają nami emocje i chęć odegrania się na byłym partnerze jest silniejsza niż zdrowy rozsądek? Możliwości zapobiegania krzywdzie dziecka w sytuacji rozwodu rodziców są tematem naszej publikacji.

Tekst Grzegorza Wrony pt. „Rozwód po polsku. Teoria i praktyka” ma na celu przekazanie praktycznych informacji dotyczących zarówno samego stosowania prawa, jak i szeregu czynności pozwalających zminimalizować negatywne skutki związane z rozwodem. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji dziecka oraz jego ochronie w sytuacji konfliktu małżonków. Zgodnie ze znowelizowanym w czerwcu 2009 roku art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli rodzice domagają się aby władza rodzicielska przysługiwała im obojgu po rozwodzie, powinni złożyć w tym zakresie zgodny wniosek o przyznanie władzy rodzicielskiej i dołączyć do niego porozumienie co do sprawowania tej władzy. Sąd kierując się naczelną zasadą, jaką jest dobro dziecka, może je w wyroku rozwodowym uwzględnić. Przepis ten stwarza prawne zachęty dla rozwodzących się rodziców do osiągnięcia porozumienia w kwestii dalszej opieki nad dzieckiem.

Tekst Roberta Bocha pt. „Mediacja rodzinna – profesjonalne wsparcie w planowaniu przyszłości. Co można zrobić, by zadbać o rodziców i dzieci podczas rozwodu?” prezentuje zalety mediacji jako profesjonalnego narzędzia pozwalającego porozumieć się skłóconym rodzicom w kwestii dalszej opieki nad dziećmi. Tekst przedstawia również możliwe reakcje dziecka w różnym wieku na rozwód rodziców oraz podejmowane przez nie strategie pozwalające poradzić sobie z tym doświadczeniem.

Artykuł Roberta Kucharskiego pt. „Plan wychowawczy – porozumienie, które godzi dobro dziecka i prawo obojga rozwodzących się rodziców do opieki nad wychowankiem” prezentuje wyniki badań zagranicznych i doświadczenia polskich mediatorów dotyczących wad i zalet opieki naprzemiennej jako narzędzia pozwalającego obojgu rodzicom na aktywny udział w wychowaniu dziecka po rozstaniu. Na końcu tekstu zamieszczono opracowany przez autora wzór porozumienia o sprawowaniu władzy rodzicielskiej, czyli Planu Wychowawczego.

Tekst dr Krzysztofa Arcimowicza pt. „Przemiany wzorów ojca i modelu rodziny we współczesnej Polsce” dotyczy przemian roli ojca w rodzinie i udziału w wychowaniu dziecka, jaka się dokonuje w ciągu ostatnich 50 lat. Dominujący przez ostatnie stulecia w Polsce i świecie zachodnim model rodziny tradycyjnej (kobieta zajmuje się domem i dziećmi, mężczyzna pracuje zawodowo) ulega dynamicznym przemianom. Coraz więcej ojców aktywnie uczestniczy w codziennym wychowaniu dzieci i angażuje się w życie domowe, coraz więcej par tworzy partnerski model rodziny rozumiany w ten sposób, że kobieta i mężczyzna w mniej więcej równym stopniu pracują zawodowo i opiekują się dziećmi. Jak wykazują przytoczone w tekście badania coraz więcej Polaków akceptuje ten model – od początku lat 90-tych systematycznie spada poparcie dla modelu tradycyjnego na rzecz modelu partnerskiego. Autor zwraca również uwagę na role mediów w kreowaniu tych nowych wzorów ojca we współczesnej Polsce.

Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2001
Stron: 66
Forma: ebook PDF

JAK PRZETRWAĆ W STRESIE - SANTORSKI


Rodzina, miłość, samotność, związki, rozstania, gniew, asertywność, dzieciństwo – to tylko niektóre z poruszonych w tej książce tematów. Jeden z najbardziej znanych polskich psychoterapeutów, na którego książkach i artykułach wychowały się już dwa pokolenia Polaków pisze o tym jak i dlaczego unikać stresu. Interesująca i pożyteczna lektura. Może sprawić, że Twoje życie stanie się lepsze, pełniejsze i oczywiście wolne od stresu.

Jacek Santorski 1996
Stron: 160
Forma: ebook PDF

DEPRESJA - POZNAJ JĄ I POKONAJ!


Ebook zawierajacy podstawowe informacje na temat depresji, które zostały opublikowane w serwisie Artelis.pl w latach 2005-2006
Darmowa publikacja, utworzona z wykorzystaniem artykułów, ktore zostały wybrane z Działu Rozwój Osobisty, którego sponsorem jest serwis Psychorada.pl

Artelis.pl / Psychorada.pl 2007
Stron: 160
Forma: ebook PDF

52 SKUTECZNE PSYCHORADY


Pewnie zgodzisz się ze stwierdzeniem, że nawet jedna właściwa myśl, do której dotrzesz we właściwym czasie, może spowodować przełom w Twoim myśleniu i rozwiązać jakiś ważny dla Ciebie problem. Wiadomo, że możesz tej myśli szukać w książkach. Możesz w internecie. Wymaga to jednak dużej ilości czasu i daje małe szanse, że natkniesz się na rozwiązanie, którego szukasz.

Zgodzisz się ze mną, że informacje ułatwiające życie, rozwiązujące problemy, wyjaśniające zawiłości natury psychologicznej powinny być zawsze dostępne dla każdego w każdym momencie jego życia, po to aby naprawdę mogły pomóc. Dlatego właśnie wydaliśmy tego e-booka, aby każda osoba stojąca na zakręcie życiowym, mogła znaleźć w nim pomocną wskazówkę.

Psychorada.pl / Złote Myśli 2007
Stron: 208
Forma: ebook PDF

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - PAKIET ETOH


„Uzależnienia behawioralne? – Nie potrzebuję!” to tytuł projektu edukacyjno-profilaktycznego finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków oraz czynników chroniących przed uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci w wieku 10-13 lat (IV-VI klasa szkoły podstawowej) oraz młodzieży w wieku 16-19 lat (szkoły ponadgimnazjalne). W ramach projektu Fundacja ETOH wydała bezpłatne materiały edukacyjno-profilaktyczne w wersji pdf zarówno dla dzieci,  młodzieży, jak i ich rodziców.

Publikacje zostały opracowane w atrakcyjnej formie pod względem merytorycznym, językowym i graficznym. Dzięki zawartym ćwiczeniom broszury stanowią przydatne narzędzie do interaktywnej pracy. Powyższe publikacje mogą stanowić zarówno skarbnicę wiedzy do samodzielnego studiowania przez dzieci oraz ich rodziców, jak i materiał pomocniczy do realizacji zajęć edukacyjno-profilaktycznych w ramach profilaktyki uzależnień behawioralnych w szkole.

Łącznie 16 bogato ilustrowanych publikacji różnych autorów dla różnych grup wiekowych w formie ebook PDF.


WKRÓTCE KOLEJNE DARMOWE PSYCHE-EBOOKI: 

 • Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc
 • Jak oduczyć dziecko przeklinania
 • Jak nauczyć dziecko porządku
 • Mobbing w szkole (i w pracy)
 • Pomoc psychologiczna pedagogiczna w szkole
 • Mądra Pochwała, Twórcza Krytyka
 • Motywacja, jak to robić skutecznie
 • Wiersze o Kwiatach - Praca Zbiorowa
 • i inne ..

 


 
NAPISZ DO NAS ABY OTRZYMAĆ PAKIET ZA DARMO:

UPEWNIJ SIĘ, ŻE SWÓJ ADRES WPISUJESZ POPRAWNIE
Najmniejsza literówka uniemożliwi nam jakikolwiek kontakt.

PRYWATNOŚĆ: Nie rozsyłamy reklam, nie udostępniamy Twojego adresu
do żadnych celów. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Na podany adres będziesz sporadycznie powiadamiana/y o nowościach i wznowieniach tytułów
z zakresu DDA/DDD, współuzależnień, uzależnień behawioralnych, depresji itp.

WIADOMOŚĆ NIE DOTARŁA? - sprawdź w spam, czasem wiadomości wpadają tam omyłkowo.
Zapraszamy też do śledzenia naszego profilu: